Telefon
WhatsApp

İnsanoğlu varolduğu andan itibaren ait olma ve sahip olma arzu ve isteğini her zaman taşımıştır.  Bunun sonucu olarak toplum halinde yaşama biçimini geliştirmiş ve toplumsal yaşam içerisinde mülk sahibi olma eğilimini geliştirmiştir.  Bu eğilim ve doğa olayları insanoğlunun birlikte yaşamasının, yani bir toplum oluşturma koşulunun mülkiyet sınırlarının geometrik ilişkilerle belirlenmesiyle olası olabileceği gerçeğini doğurmuştur.  Bunun tarihteki ilk örneklerini M.Ö. Mısır‘daki Nil Nehri taşkınları sonucu ortadan kaybolan tarla sınırlarının tekrar eski haline getirilmesi için üretilen ilk haritalarda görüyoruz.

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, başta yeryuvarı olmak üzere her türlü cismin geometrisinin belirlenmesi ve bu cisimler üzerinde bulunan tüm doğal ve yapay ögelerin birbiriyle olan geometrik, sayısal ve anlamsal ilişkilerini kurararak bu bilgileri ilgili diğer mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunan bir temel mühendislik dalıdır.

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, her hangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, Kentsel ve Kırsal Arazi ve Arsa düzenlemeleri, Toplulaştırma projeleri, Kamulaştırma projeleri Etüd ve İşletme Haritaları, İçme suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar, Kadastro haritalarının yapımı, Deformasyon ölçmeleri, Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri, Konum belirlemeleri, Hidrografik Ölçmeler, Yer altı ölçmeleri, Her türlü projelerin araziye uygulama işleri (Aplikasyon), Röleve ölçmeleri, Plankoteler vb. konularda hizmet üreten temel mühendislik disiplinidir.

Geri Dön 

Aplikasyon (yer tespiti), taşınmazın tescilli haritasındaki parsel köşe koordinatlarının zemin üzerinde yerinin belirtilmesi işlemidir.

Kadastroda; arazi ölçüsünün yapılarak köşe kırık noktalarının zeminde belirlenip, matbuğ klişesine zemini ölçeksiz kroki olarak çizilip düzenlenmesi aplikasyonun yapılması anlamına gelir. Köşe kırık noktalarının koordinat sistemi mevzi, imar, ülke ITRF sisteminde yapılmaktadır. Bu koordinat sistemlerine göre kadastro pafta haritası oluşturulur.

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla imar Kanununun 18. maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

Cins değişikliği; “Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle, taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir.

– Yapısız iken yapılı hale gelme,

– Yapılı iken yapısız hale gelme,

– Diğer cins değişiklikleridir. 

Tevhit (Birleştirme); Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın; ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya ayrılıp, yerine göre belediye encümeni ya da il özel idaresi kurulu kararına bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ayırma denir.

Yola terk haritaları, 2010/22 sayılı genelgede; “imar plânlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmaktadır.

Parselasyon haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (KMK. 1).

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir

BİZ SİZİ ARAYALIM